De sleutel is het symbool van de Palestijnse vluchtelingen. In 1948 werden 750.000 Palestijnse burgers verdreven uit hun vaderland Palestina. Vele Palestijnse vluchtelingen zijn nog altijd in het bezit van de eigendomspapieren en sleutel van hun oude huis en koesteren deze als symbool voor de terugkeer.

Twitter

NPK-GEGEVENS VANWEGE ANBI-VERPLICHTINGEN

De Stichting Nederlands Palestina Komitee is een ANBI

RSIN fiscaal nummer: 003698026

Postbus 10520, 1001EM Amsterdam

 
Doelstelling. Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) ziet zich als onderdeel van een mondiale beweging tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme. Vanuit die visie streeft het NPK naar versterking van de solidariteit met de Palestijnen. Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd in het internationaal recht, waaronder het recht op zelfbeschikking, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie.*
 
Het NPK wil zijn doelstelling bereiken door het uitgeven en-of verspreiden van publicaties, het uitbrengen van persverklaringen, het organiseren van solidariteitsbijeenkomsten, het geven van lezingen, e.d..
 
Het bestuur van het NPK bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een lid.

Voorzitter: Robert Soeterik, Secretaris/Penningmeester: José Mooren, lid: Ibrahim Al-Baz

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het NPK beoogt niet het maken van winst.

Het NPK is afhankelijk van schenkingen, giften, legaten & erfstellingen, subsidies.. In publicaties en via de website wordt opgeroepen tot financiële steun. Overige: lidmaatschapsgelden van Vrienden van het NPK en projectsubsidies.

Het bestuur van het NPK beslist over de geldmiddelen van de stichting door middel van een jaarlijkse begroting alsmede een financieel verslag dat wordt vastgesteld na rapportage van een controlecommissie.

Ontvangen gelden worden  aangewend voor instandhouding van kantoorruimte (huur en  exploitatie), organisatie van activiteiten, uitvoering van projecten, deelneming aan internationale verbanden en bijeenkomsten, onderhoud van contacten, steunen aan humanitaire organisaties ten gunste van de Palestijnen.

Het NPK publiceert jaarlijks een verslag over uitgeoefende activiteiten alsmede een financiëel verslag over het voorgaande jaar. Zie voorts het jaarverslag over 2012.
En het jaarverslag over 2013.
___________________________________________________________________________

* Dit is een enigszins uitgewerkte versie van de statutaire doelstelling. Zie voor een uitvoeriger versie elke Soemoed (op p. 3) en elders op de site.

Meer lezen