NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info

JAARVERSLAG 2015

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE - JAARVERSLAG 2015

 

Vanaf de oprichting in 1969 komt het Nederlands Palestina Komitee (NPK) op voor de rechten van het Palestijnse volk, zoals deze in het internationaal recht verankerd zijn. Dat is mogelijk dankzij de steun van een trouwe achterban. Maar ook door samenwerking binnen een netwerk van Palestijnse en Nederlandse organisaties in Nederland en in Europa en met Palestijnen en Palestijnse organisaties in Palestina.

 

NPK, de organisatie

De Stichting Nederlands Palestina Komitee (NPK) is een vrijwilligersorganisatie met een vierhoofdig Bestuur en een Algemene Vergadering van activisten, die mede de beleidslijnen uitzet en activiteiten plant. Het NPK ontvangt geen subsidies. Alle kosten voor de organisatie en van de activiteiten worden door donateurs en vrijwilligers zelf gedragen.

Aan het NPK is de Stichting Palestina Publikaties (SPP) verbonden – uitgever van de tweemaandelijkse NPK-publicatie Soemoed en voorts van brochures en boeken.

 

Speerpunten

Het NPK heeft twee speerpunten: informatievoorziening en het leveren van een actieve bijdrage aan de mondiale BDS-campagne – Boycot, Desinvesteren & Sancties – tegen Israelische overheersing en Apartheidspolitiek en vóór verwezenlijking van de rechten van het Palestijnse volk.

 

Openbare bijeenkomsten

In het kader van zijn informatietaak organiseerde het NPK in 2015 diverse openbare bijeenkomsten en benaderde ‘de politiek’. Daaruit de volgende greep:

 

*  NPK-Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari in Amsterdam met Aneta Jerska, de coördinator op het ECCP-secretariaat in Brussel, over het werk van de ECCP.

 

*  Israel Apartheid Week op 16 maart in Leiden en op 18 maart in Groningen (in samenwerking met docP) en op 17 maart in Amsterdam (in samenwerking met Studenten voor een Rechtvaardig Palestina); sprekers: Michael Deas en Dina Zbidat. 

 

*  Nakba-bijeenkomst op 7 mei in de Balie in Amsterdam met de Palestijnse wetenschapper/publicist Ramzy Baroud en met als thema ‘Nakba – de voortgaande verdrijving van de Palestijnen’ (uit Palestina sinds 1948, nadien uit onder meer Jordanië, Libanon en Koeweit, de afgelopen jaren vooral uit het zwaar getroffen Syrië); een week later is in Rotterdam een Nakba-flyeractie uitgevoerd (in samenwerking met onder meer Rotterdam voor Gaza, Al-Awda en het Palestijnse Huis).

Om dit laatste nader toe te lichten, is er een bijdrage (in de vorm van een interview) van Gefar, een Palestijnse vluchteling uit Syrië, die toen net met zijn gezin politiek asiel in Nederland had gekregen.

 

Van de bijeenkomst is een videoregistratie gemaakt die op het internet staat.

 

*  Amsterdam-voor-Palestina: ‘Nee tegen samenwerking Amsterdam-Tel Aviv!’ op 20 augustus  in Amsterdam (in samenwerking met de Internationale Socialisten en docP).

 

*  Amsterdam-voor-Palestina: voordracht door de Palestijnse wetenschapper/activist Sami Abu Shehadeh – zelf afkomstig uit Jaffa – over Jaffa op 13 oktober in Amsterdam (in samenwerking met de Internationale Socialisten en docP).

 

*  TTIP en de gevolgen voor de BDS-campagne door Ewout van den Berg (internationale Socialisten) op 7 oktober in Amsterdam.

 

*  Informatieavond op 8 december in Amsterdam in samenwerking met de Stichting Plant een Olijfboom over het werk van de olijfboomcampagne, met de verslagen van twee deelnemers.

 

*  Door het jaar heen zijn door het NPK op uitnodiging sprekers geleverd voor openbare discussiebijeenkomsten in het land.

 

*  Op 20 januari maakte het NPK deel uit van een delegatie van organisaties die op het Ministerie van Buitenlandse Zaken een onderhoud had met Birgitta Tazelaar (directeur Noord-Afrika & het Midden-Oosten) en twee assistenten.

*  Op 27 mei maakte het NPK deel uit van een delegatie van organisaties die in de Tweede Kamer een onderhoud had met leden van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken.

 

Informatievoorziening: Soemoed, website, NPK-info, facebook, twitter

De tweemaandelijkse gedrukte NPK-publicatie Soemoed - met abonnees in Nederland en Vlaanderen - is in 2015 haar 43e jaargang ingegaan. Elk nummer bevat 40 pagina’s feiten, analyses en meningen (die deels via de NPK-website ook digitaal worden verspreid). Het streven is om vooral Palestijnen aan het woord te laten.

 

Belangrijke thema’s waren dit kalenderjaar: de nasleep van het grootscheepse Israelische militaire offensief tegen de Strook van Gaza in de zomer van 2014, de aanklacht tegen Israel bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, de voortgaande kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever, algemene verkiezingen in Israel, ECCP- en BDS-campagnes en de campagne Amsterdam-voor-Palestina. Omdat de ontwikkelingen in Israel/Palestina zich niet in een politiek vacuüm voltrekken, is er voorts ruim aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen in de regio. Daarbij domineerde het almaar escalerende conflict in en rond Syrië - en de rol van de Islamitische Staat daarin - waarvan een sterk negatief effect uitgaat naar onder meer de omvangrijke Palestijnse vluchtelingen-gemeenschap en die van invloed is op de positie van Israel in de regio.

 

De NPK-website biedt actuele informatie en opmerkelijke opinies en  attendeert op activiteiten binnen de Palestina-beweging in Nederland (www.Palestina-Komitee.nl).

In aanvulling daarop zijn er de digitale nieuwsbrief NPK-info, een facebookpagina en twitteraccount met veel volgers.

Diverse bijdragen aan de gedrukte media en aan de social media.

 

In 2015 is een door de wetenschapper Egbert Harmsen een NPK-onderzoeksproject in gang gezet met als thema ‘de VVD en de Kwestie Israel-Palestina – een Inventarisatie van Standpunten; de coördinatie van dit project lag in handen van het NPK; er wordt toegewerkt naar de publicatie van de onderzoeksresultaten in boekvorm (eerste helft 2016). Voorts zullen er enkele artikelen in de vakpers geproduceerd worden.

Het aantal verzoeken om informatie is in 2015 verder toegenomen. 

   

BDS-campagne: Boycot, Desinvesteren & Sancties

Via Soemoed informeren wij onze achterban uitgebreid over de BDS-campagnes - al dan niet in ECCP-verband in gang gezet - en NPK-leden leveren een aandeel in de uitvoering daarvan.

In de campagne Amsterdam-voor-Palestina, in samenwerking met onder meer de Internationale Socialisten en docP, heeft het NPK een groot aandeel gehad (demo’s, flyeracties, opstellen van teksten, deelname aan lobbygesprekken met raadsleden, plus de vergaderinfrastructuur) was eveneens onderdeel van de BDS-campagne. 

NPK-leden zijn voorts actief in Palestina-Werkgroep van het FNV op het punt van desinvesteren.

Omdat van het op stapel staande handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) een bedreiging uitgaat voor de BDS-campagne, publiceerden wij in Soemoed over de dimensies daarvan en organiseerden een openbare avond over dit onderwerp (zie boven). Ook namen wij deel aan de organisatie van de anti-TTIP-demonstratie in Amsterdam op 10 oktober en is het NPK toegetreden tot een anti-TTIP-samenwerkings-verband en de campagne voor een anti-TTIP-referendum (geïnitieerd door onder meer Foodwatch, Milieudefensie en het Trans National Institute).

 

Overige nationale en internationale contacten

Ook in 2015 was het NPK actief in verscheidene nationale en internationale fora en netwerken.

Zo namen NPK-leden onder meer deel aan het Palestina Overleg (voorheen Taskforce Palestina) en de Werkgroep Midden-Oosten van GroenLinks.

Sinds 2003 is het NPK actief lid van de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) – een samenwerkingsverband waarin solidariteitsorganisaties uit vrijwel alle Europese landen zijn vertegenwoordigd. De ECCP werkt nauw samen met diverse Palestijnse partners (ook de Europese vertegenwoordiger van de BNC neemt aan de vergaderingen deel). De ECCP coördineert in samenwerking met haar leden campagnes en petities op EU-niveau en op het niveau van lidstaten, vooral op het terrein van BDS (tegen het EU/Israel-Associatie-verdrag; de Israelische wapenindustrie; enzovoort).

NPK-leden nemen deel aan de jaarlijkse ECCP-lobbydagen in het Europees Parlement.   

Een bezoldigde ECCP-coördinator (in Brussel) voert gesprekken met ambtelijke  vertegenwoordigers bij de EU en Europarlementariërs en reikt voor het hele Europese netwerk belangrijke informatie aan over plannen en acties van de EU. Daarnaast is de ECCP een coördinatiepunt voor activiteiten in sociale fora en andere internationale activiteiten.

In 2015 heeft een ingrijpende  reorganisatie van de ECCP plaatsgevonden, naar aanleiding van het terugtreden van de jarenlange voorzitter Pierre Galand. De NPK-vertegenwoordiger in de ECCP maakte deel uit van de stuurgroep die de reorganisatie voorbereid heeft (begin 2016 zal naar verwachting een en ander zijn beslag krijgen).

Internationale netwerken zijn van groot belang voor het werk op diverse terreinen, met name BDS. Via digitale netwerken vindt uitwisseling van informatie plaats en worden ervaringen gedeeld. Ook worden campagnes op elkaar afgestemd. De Palestijnse Boycott National Committee (BNC) speelt in de aansturing van deze netwerken een onmisbare rol.

 

Donaties

Wij ontvingen ook dit jaar weer donaties voor humanitaire hulp, die voor een groot deel naar een ziekhuisproject in Gaza is gegaan. Voorts heeft het NPK een donatie doorgesluisd naar de Stichting Vrienden van Nazareth, die beurzen verstrekt aan Palestijnse vrouwelijke studenten in Palestina ’48 (Israel).

 

Tot slot

Het NPK is de sympathisanten, donateurs en vrijwilligers zeer erkentelijk voor de in 2015 ontvangen steun – waaronder financiële steun. Zonder deze zou ons werk niet mogelijk zijn geweest. Ook in 2016 zullen wij opkomen voor de rechten van het Palestijnse volk.

Blijf ons hierbij steunen!


Nederlands Palestina Komitee

Postbus 10520

1001 EM Amsterdam

telefoon :  020 – 6246046

email     : npk@xs4all.nl


Financiele verantwoording                 Nederlands Palestina Komitee

JAARREKENING 2015

LASTEN EN BATEN

Uitgaven                                           2015                           2014

huisvesting, organisatiekosten             18.102                         18.300
actiekosten                                             662                             556
bijeenkomsten                                     3.943                           4.112
internationale contacten                        1.182                          1.266
verstrekte donaties                               5.520                          6.767

totaal uitgaven                                    29.409                        31.001

Ontvangsten

ontvangen donaties algemeen              25.103                        25.796
ontvangen donaties humanitaire actie     5.260            
verkoop promotiemateriaal                       118                            248                     
ontvangen rente                                       802                           990
ontvangen legaat                                         0                       20.000

totaal ontvangen                                 31.283                        47.033


Resultaat                                              1.874                       16.032


BALANS

bezittingen                                          2015                           2014

inventaris                                            1.838                         2.582
liquide middelen                                 73.694                       69.342
vooruit betaald                                     1.060
rekening courant verhoudingen saldo     3.279

totaal bezittingen                                79.826                      71.924

schulden                                             2015                          2014

eigen vermogen                                 39.327                      69.953
reserves/voorzieningen                      40.353                           260
nog te betalen                                        146                            27
rekening courant saldo                                                        1.684

totaal schulden                                  79.826                       71.924

donaties voor politieke steun

NL91 INGB 0001 8069 47
t.n.v. Nederlands Palestina Komitee   Amsterdam

donaties voor humanitaire steun

NL20 INGB 0005 5792 94
t.n.v. Nederlands Palestina Komitee   Amsterdam
(onder vermelding van de actie)

donaties voor Soemoed

NL21 INGB 0002 0474 09
t.n.v. Stichting Palestina Publikaties    Amsterdam