De sleutel is het symbool van de Palestijnse vluchtelingen. In 1948 werden 750.000 Palestijnse burgers verdreven uit hun vaderland Palestina. Vele Palestijnse vluchtelingen zijn nog altijd in het bezit van de eigendomspapieren en sleutel van hun oude huis en koesteren deze als symbool voor de terugkeer.

Twitter

ADDENDUM JAARVERSLAG 2014: BALANS

Nederlands Palestina Komitee

           

JAARREKENING  2014

           

Balans per 31 december

bezittingen

2014

2013

schulden

2014

2013

liquide middelen

69.343

59.057

eigen vermogen

69.954

54.451

inventaris

2.582

0

reserve humanitaire acties

 

3.170

vooruit betaald

 

773

reserve Gaza actie

 

428

nog te ontvangen

 

74

res. studiebeurs Pal. Vrouwen

260

0

     

res. Cinema Palestina

560

0

     

rekening courant SPP

1.124

1.855

     

nog te betalen

27

0

 

71.925

59.903

 

71.925

59.903

           

Toelichting op de balans

         
           

In het boekjaar diende de stichting over te gaan tot vervanging van een van de computers,

daarnaast werd naar aanleiding van een verhuizing de inventaris voor een deel vervangen.

De aanschafwaarde bedroeg € 3,151; in het boekjaar is hierop € 569 afgeschreven.

   

De reserves humanitaire acties en Gaza acties zijn in 2014 besteed.

   

In 2014 is op initiatief van twee actieve vrouwen de werkgroep Cinema Palestina opgericht. Op

verzoek van de werkgroep verzorgt het NPK de administratie. Vandaar de reserve Cinema

Palestina.

         

Het positieve resultaat (zie staat van lasten en baten) is toegevoegd aan het eigen vermogen.