NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info
PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

AMSTERDAM - TEL AVIV : NIEUW LABEL OP EEN PLAN WAARVOOR IN DE RAAD EERDER GEEN MEERDERHEID WAS

30/06/2015
Hieronder het oude plan in een nieuw jasje dat Houdini Van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, aan de Raad heeft voorgelegd en waarmee hij de oppositie uit elkaar heeft weten te spelen:Gemeente Amsterdam

Gemeenteraad

Gemeenteblad

 

Voordracht voor de raadsvergadering van 1 en 2 juli 2015

 

R

 

Jaar                                2015

Afdeling                           1

Nummer                          660

Publicatiedatum                26 juni 2015

Agendapunt                     42B

Datum besluit B&W           23 juni 2015

 

Onderwerp

 

Kennisnemen van de uitkomsten van de verkenning naar een mogelijke samenwerking met Tel Aviv en Ramallah, instemmen met een bestuurlijk werkbezoek van de burgemeester aan Tel Aviv en Ramallah en met een bestuurlijk werkbezoek van wethouder Ollongren aan Tel Aviv

 

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

 

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

 

De gemeenteraad van Amsterdam

 

Gezien de bespreking in de raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische Zaken, Communicatie, Project 1012, Dienstverlening, Bestuurlijk Stelsel en Raadsaangelegenheden op donderdag 18 juni 2015,

 

Besluit

 

1. kennis te nemen van de uitkomsten tot nu toe van de op verzoek van de raad verrichte verkenning naar een mogelijke samenwerking met Tel Aviv en Ramallah;


2. in te stemmen met een bestuurlijk werkbezoek van de burgemeester aan Tel Aviv en Ramallah met als doel de mogelijkheden voor samenwerking met beide steden nader te verkennen;


3. in te stemmen met een bestuurlijk werkbezoek van wethouder Ollongren aan Tel Aviv van 5-8 september 2015 met als belangrijkste doel deelname aan het DLD Innovatiefestival in Tel Aviv, aansluitend bij het werkbezoek van mevrouw Kroes, speciaal gezant Start-up Delta.

 

Wettelijke grondslag

 

Artikel 169 Gemeentewet

 

Bestuurlijke achtergrond

 

In maart 2014 heeft de gemeenteraad de herijking van het internationale beleid “Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad 2014-2018” goedgekeurd met – op verzoek van de gemeenteraad - de toevoeging dat ook de samenwerking met Tel Aviv zou worden onderzocht.


In april 2014 stelde de raadsfractie van de SP vragen over het onderzoek naar de samenwerking. Het college heeft daarop geantwoord de raad te zullen informeren over de uitkomsten van het onderzoek en een collegeadvies aan de raad voor te

leggen.

 

Het onderzoek is naar aanleiding van de het conflict in regio in de zomer/najaar van 2014 opgeschort en in januari 2015 hervat. In dit onderzoek is ook meegenomen de wens van het college om ook de mogelijkheden voor samenwerking met een Palestijnse stad te onderzoeken waarbij Ramallah in beeld kwam.

 

Gezien de bespreking van het collegevoorstel in de raadscommissie Algemene Zaken op 18 juni jl. heeft het college de raadsvoordracht conform toezegging van de burgemeester daarop aangepast

 

Onderbouwing besluit

 

Ad 1 Op verzoek van de raad heeft een verkenning plaats gevonden van de mogelijkheden voor samenwerking met Tel Aviv en Ramallah. Onderstaande vormt de uitkomst van gesprekken van de burgemeester met de Israëlische ambassadeur en het hoofd van de Palestijnse Missie in Nederland, met de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv en de Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah. Tevens vond een ambtelijke verkenningsmissie plaats tijdens welke gesprekken zijn gevoerd met de gemeente Tel Aviv en de gemeente Ramallah alsmede maatschappelijke organisaties ter plekke. Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als de Nederlandse ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah steunen het Amsterdamse voornemen om met zowel Tel Aviv als Ramallah een samenwerking aan te gaan.

 

Uit de ambtelijke missie komt naar voren dat in Tel Aviv en Ramallah grote belangstelling bestaat voor het aangaan van samenwerking met Amsterdam op een aantal onderwerpen die voor deze steden relevant en urgent zijn. Te weten:

 

Tel Aviv:

 

- De belangstelling in Israël voor Nederland en daarmee voor Amsterdam is groot vanwege de gedeelde geschiedenis

 

-Tel Aviv is, naast Silicon Valley, dé startup stad van de wereld. Amsterdam kan veel leren van de aanpak van Tel Aviv.

 

- Tel Aviv is net als Amsterdam een kosmopolitische stad waarin veel

verschillende nationaliteiten samenleven en die vergelijkbare stedelijke opgaven heeft als Amsterdam. Het zou interessant zijn om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van ruimtelijke ordening, sociale woningbouw, startups en innovatie/smart city, cultuur, broedplaatsen, onderwijs en sport.

 

- Tel Aviv heeft een Arabische minderheid en de aanpak van het Arab-Jewish Community Center kan interessant zijn voor Amsterdam.

 

- Tel Aviv en Amsterdam kunnen krachten bundelen op het gebied van LHBT-beleid.

 

- Er liggen mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om zaken te doen in Tel Aviv, ook kunnen matchmaking sessies worden georganiseerd voor startups en MKB bedrijven uit Amsterdam en Tel Aviv bij het eerst volgende werkbezoek en daarna.

 

- Amsterdam is een internationaal sterk merk. Tel Aviv wil graag leren van Amsterdam Marketing hoe de city marketing van Tel Aviv verbeterd kan worden.

 

- Kennisuitwisseling op gebied van vreedzaam samenleven zoals de aanpak van het Peres Peace Center ligt zeer voor de hand waarbij sport en cultuur instrumenten zijn.

 

- Tel Aviv is een belangrijke stad als het gaat om de acquisitie van Israëlische bedrijven naar Amsterdam. Met name op het gebied van ICT, Life Sciences, High Tech en start-ups.

 

Ramallah:

 

- Ramallah is, net als Amsterdam een open en tolerante stad. Het DNA van de twee steden lijkt op elkaar.

 

- Ramallah heeft een relatief hoogopgeleide bevolking, en veel ICT experts. Hier liggen kansen voor Amsterdamse/Nederlandse bedrijven om zaken te doen. Ramallah en de Westbank zijn nog relatief onontdekte markten en Nederland/Amsterdam kan als een van de eerste deze economische kans benutten.

 

- Ramallah heeft een overwegend islamitische bevolking maar ook een grote christelijke bevolking. Deze twee groepen leven vreedzaam met elkaar en er wordt veel geïnvesteerd in het voorkomen van radicalisering. Ramallah wil een voorbeeldstad zijn in de regio voor tolerantie, openheid en dialoog. Dit is een interessant voorbeeld voor Amsterdam.

 

- Amsterdam is een internationaal sterk merk. Ramallah wil graag leren van Amsterdam Marketing hoe de city marketing van Ramallah verbeterd kan worden.


- Ramallah heeft een grote opgave op het gebied van ruimtelijke ordening en behoefte aan buitenlandse expertise.

 

Conclusie

 

Tijdens de bespreking van de uitkomsten van de verkenning in de raadscommissie Algemene Zaken op 18 juni jl. bleken bij de raadsleden veel vragen te bestaan over de wenselijkheid van samenwerking met beide steden en over de vorm die een eventuele samenwerking zou moeten aannemen. Ook de ontstane maatschappelijke commotie geeft aanleiding tot de conclusie dat een nadere verkenning noodzakelijk is. Omdat het College van mening is dat, naast de eerder genoemde redenen, het juist vanwege de spanningen in de stad goed is om ook de inwoners van Tel Aviv en Ramallah hier zelf over te spreken, zal een bestuurlijk werkbezoek van de burgemeester aan Tel Aviv en Ramallah in september in de sleutel staan van een nadere verkenning.

 

Ad 2 Een bestuurlijk werkbezoek van de burgemeester in september biedt de mogelijkheid het onderzoek naar samenwerking met Tel Aviv en Ramallah te verdiepen.

 

Tijdens het werkbezoek zal de burgemeester kennis maken met de

burgemeesters van Tel Aviv en Ramallah en hun mening vragen over het aangaan van relaties met Amsterdam. Tevens zal hij maatschappelijke organisaties en bedrijven ontmoeten en hen vragen naar hun opvatting over de wenselijkheid van samenwerking met Amsterdam.

 

Voor Amsterdam staat in het internationale beleid de inhoud van samenwerking voorop. Amsterdam hecht niet aan formaliseren van internationale uitwisseling en prefereert al sinds enige jaren een vorm van samenwerking met steden zonder het etiket ‘stedenband’ te gebruiken. Een aantal bestaande samenwerkingen (Riga, Boedapest en Accra) is dan ook beëindigd omdat de inhoudelijke basis aan de samenwerking was ontvallen. Er zijn goede en intensieve relaties met steden die op geen enkele manier zijn geformaliseerd, zoals de samenwerking met Berlijn en Londen. Het hangt in de praktijk vooral van de partnerstad af of één of andere vorm van formalisering (meestal in de vorm van een Memorandum of Understanding) wenselijk is.

 

Over de uitkomsten van het bestuurlijk werkbezoek zal worden terug

gerapporteerd aan de raad.

 

Ad 3 Wethouder Ollongren is gevraagd om aan te sluiten bij het werkbezoek van Neelie Kroes aan Tel Aviv tijdens het DLD Innovatiefestival in Tel Aviv om Startup Delta te promoten. Een bestuurlijk werkbezoek van 5-8 september 2015 aan Tel Aviv is een mogelijkheid om te leren van de aanpak van Tel Aviv op het

gebied van start-ups en Amsterdam als start-up stad te promoten.

 

 

[volgt financiële paragraaf]


Actuele NPK-berichten